Privacy Statement

Haerst B.V. respecteert de privacy van haar websitebezoekers en app-gebruikers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een​​ beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Bij voortgezet bezoek aan deze website en/of gebruik van de app accepteer u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op onze website een andere manier hebben voorzien om cookies te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website en/of het gebruik van onze app totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Definities

Website haerst.eu (hierna: ‘Website’).

App Haerst (hierna: ‘App’).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): Haerst B.V., gevestigd aan Hamburgerweg 137, 3851 EJ, Ermelo, KvK-nummer: 61138010.

Toegang tot de website en gebruik van de app

Toegang tot en gebruik van de website en/of app is strikt persoonlijk. U onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website en/of de app voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Website- en app-inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om deze website en/of app te laten werken en meer in het algemeen alle componenten die hierop worden gebruikt website en/of app, zijn beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Beheer van de website en/of app

Met het oog op een goed beheer van de site kan de controller op elk moment de toegang tot de website en/of app voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren; alle informatie te verwijderen die het functioneren van de website en/of app kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette; de website en/of app tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website en/of app, waardoor de website en/of app of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) onbereikbaar is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website of de app downloadt. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website en/of app of diensten die toegankelijk zijn via internet of voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid. Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en/of app en u onthoudt zich van eventuele (juridische) vervolgacties tegen Verwerkingsverantwoordelijke. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website en/of app, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade op u te (terug)vorderen.

Verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Haerst B.V. en (een) externe verwerker(s). Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die op de website en/of in de app worden verzameld, worden door de verzamelaar voornamelijk gebruikt om een relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Uw rechten met betrekking tot informatie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@haerst.eu. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker of gebruiker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten , waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen. Indien er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website en/of de app, zal de verwerkingsverantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Als je ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: hello@pedle.co. Uw persoonlijke gegevens worden door geen enkele partner voor commerciële doeleinden gebruikt. Als u tijdens het bezoek aan onze website of het gebruik van onze app persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de wettelijk bepaalde duur.

Aangeboden afbeeldingen en producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website en/of in onze app horen.

Applicable law

Dutch law applies to these conditions. The court in the district where the collector has his registered office has exclusive jurisdiction if a dispute about these terms and conditions should arise, barring a statutory exception.

Contact

For questions, product information or information about the website and/or app, please contact info@haerst.eu

 

Poet FarmerPrivacy Statement